• پایلوت پلیمریزاسیون
  • پایلوت اتوکسیلیشن
  • پایلوت هیدروژناسیون
  • پایلوت ساخت خمیر دندان
  • پایلوت تصفیه روغن خوراکی(خالص سازی،هیدروژناسیون،رنگ بری،بوزدایی،Bleaching)
  • پایلوت خالص سازی گلیسیرین و سایر روغن های صنعتی و گیاهی
  • پایلوت de-acidification و کاهش IV روغن
  • پایلوت صمغ زدایی و Dewaxing
  • پایلوت Interesterification
  • و ...
  • طراحی و ساخت انواع پایلوت ها بنا به درخواست