• رآکتورهای تحت فشار
  • رآکتورهای شیشه ای
  • رآکتورهای تست خوردگی          دانلود کاتالوگ
  • رآکتورهای موازی تحت فشار
  • مخازن تحت فشار بدون همزن
  • بمب های هضم اسید
  • هیدروژنراتورهای لرزاننده
  • میکرو رآکتورهای شیشه ای
  • رآکتورهای با جریان فتو شیمیایی
  • رآکتورهای CSTR
  • رآکتورهای لوله ای بستر پر شده

دانلود کاتالوگ